Standard ZFP

Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Zatrudnienie Fair Play”, ZFP-2013, IPED (standard ZFP) to profesjonalny system zarządzania kapitałem ludzkim, który ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników organizacji w tworzenie jej sukcesu z uwzględnieniem oczekiwań pracowników 50+ oraz specyfiki mazowieckiego rynku pracy. Warunki Standardu określają wymagania w zakresie piętnastu procesów odnośnie zarządzania kapitałem ludzkim, których spełnienie jest konieczne dla jego funkcjonowania. Wymagania te sprowadzają się do opracowania, wdrożenia i ciągłego doskonalenia narzędzi zarządczych, pozwalających na lepszą kontrolę nad procesami zarządzania kapitałem ludzkim, znacząco go porządkując, a ponadto ułatwiają podejmowanie decyzji i umożliwiają mobilizację kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju organizacji. Dzięki temu organizacja może sprawnie reagować na zmiany wewnętrzne, jak i w otoczeniu zewnętrznym.

Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Zatrudnienie Fair Play”, ZFP-2013, IPED (standard ZFP) powstał na bazie Standardu opracowanego przez zespół Instytutu w ramach projektu "Zatrudnienie Fair Play" (F0290) realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w 2007 roku. Standard ZFP-2007 do tej pory wdrożyło z powodzeniem 14 polskich firm. Jednak dotychczasowa implementacja standardu napotyka na barierę, jaką jest wciąż nikła świadomość korzyści wynikających z właściwego zarządzania wiekiem, a przede wszystkim brak zintegrowanych programów przekazywania wiedzy wewnątrz organizacji, przez co tworzone strategie rozwoju zasobów ludzkich są nieskuteczne i nieadekwatne do rozwoju firmy, gdyż starsi pracownicy odchodzą z całą swoją wiedzą. Zachodzi wówczas nagła potrzeba uzupełniania kompetencji i kwalifikacji pozostałych pracowników.

Stąd właśnie potrzeba wypracowania zmodyfikowanego wzorca, tj. Standardu Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Zatrudnienie Fair Play”, ZFP-2013, IPED i dostosowania go do problemów pracowników 50+. W standardzie ZFP-2013 uwzględniono elementy podkreślające aspekty związane z zarządzaniem wiekiem i programami mentoringowymi.

Serdecznie zapraszamy firmy i pracodawców z Mazowsza do udziału w projekcie i zachęcamy do wdrażania kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i programów mentoringowych w swoich jednostkach w oparciu o Standard ZFP-2013 z wykorzystaniem platformy ZFP.

Przedsiębiorstwa zainteresowane bezpłatnym wdrożeniem Standardu "Ztrudnienie Fair Play"; w ramach projektu, prosimy o kontakt